The best

Alpha Software

Informacion reth programit

 • Programe të financave dhe kontabilitetit të përshtatura sipas madhësisë së biznesit dhe llojit të aktivitetit, nxjerr peridokisht versione të reja të produkteve, duke ndjekur ndryshimet në legjislacion dhe teknologjitë më të reja të programimit.
 • Siguron të gjitha shërbimet ndaj klientëve dhe përdorues të programeve si: trajnimin, implementimin, konfigurimin, garancinë, mirëmbajtjen. Ofron shërbim këshillimi “on line” dhe tek klienti, çdo ditë, nga mëngjesi në mbrëmje, dhe, në raste specifike, pa orar.
 • Mund të punohet në struktura llogarie të ndryshme. Llogaritë në planin kontabël mund të modifikohen, shtohen dhe të fshihen. Mundëson regjistrimin e veprimeve me fletë kontabël, memorizimin e skemave kontabël etj.
 • Përmban module për të gjitha llojet e aktiviteteve, në varësi të sektorit ku vepron, ti zgjedh ato module që i përshtaten punës tënde, seri të nivelit ERP dhe ofron kostumizimin të plotë të ndërfaqeve, raporteve financiare, menaxheriale, etj.
 • Kontabiliteti përmban funksione për administrimin e dokumentacionit dhe veprimeve kontabël të ndërmarrjes apo Institucionit: Gjeneron raportet standarde të kontabilitetit (Bilanci kontabël, PASH, Cash Flow, Ditari i kontabilitetit etj , si dhe raporte te personalizuara sipas nevojes dhe kerkeses ).
 • Përvojë pune disavjeçare në: Ndërmarrje tregtare, Prodhuese, Shërbime, Ndërtimi, Industriale, Karburanti, Telefonike, Supermarkete, Dyqane, Depo farmaceutike, Farmaci, Ndërmarrje Publike ( ujësjellës dhe mbeturina ), Institucione buxhetore, OJQ , etj.
 • Seria e programeve të nivelit ERP ofron kostumizimin më të plotë të ndërfaqeve, raporteve financiare, menaxheriale, etj.
 • Kujdesi për klientët mbulon të gjitha problemet informatike dhe financiare, që nisin nga skemat e punës me dokumentet, konfigurimin e sistemit informatik, trajtimin kontabël të dokumenteve, deri tek kontrolli i brendshëm material dhe financir

Paketa e çmimeve

Zgjidhni njërën nga versionet dhe lançoni biznesin me Alpha. Çmimet minimale të paketave, pa përfshirë TVSH, sipas kushteve të kontratës.

Biznes

Licensa Server

500€

Licensa Client

250€

 • Çeljen e përdoruesve në program.
 • Përcaktimin e të drejtave të tyre në çdo modul.
 • Aksesimin e historikut te veprimeve në Program.

 • Përmban funksione për administrimin e dokumentacionit dhe të veprimeve kontabël.
 • Gjeneron të gjitha raportet zyrtare të kontabilitetit.
 • Mundeson Organizimin e llogarive sipas planit kontabël, Kontab. automatik të dokumenteve.
 • Regjistrimin me fletë kontabël.
 • Buxhetimit te llogarive, etj.

 • Moduli i Aprovimeve konsiston në delegimin e detyrave për aprovim,
 • Në rastet kur procedurat standarde të punës kërkojnë një miratim nga një vendimmarrës apo anëtar i një hierarkie më të lartë, etj.

 • Moduli i Arkivës Dixhitale - shërben si historik i dokumentacionit - të brendshëm e të jashtëm – në formë dixhitale,
 • I cili mund ta aksesohet në çdo kohë, nga çdo kompjuter që është në rrjet, për të gjetur çdo dokument që ju nevojitet.

 • Shërben për administrimin e titujve financiarë),
 • Gjenerohen raporte mbi
  Raportet e celura sipas zërave të konfiguruar nga përdoruesi në ambientin Çelje.
 • Raporte Financiare/ Raporte Format Bilanci. Këto mund të seleksionohen apo filtrohen sipas disa parametrave.

 • Moduli i arkës dhe bankës shërben për menaxhimin e likuiditeteve . Përmban ambiente : Gjenerimin e raporteve për likuiditetet e ndërmarrjes (ditari klasik, ditari i plotë, lidhja e dokumenteve etj.); Çeljen e njësive të arkave dhe llogarive bankare bashkë me gjendjet e tyre;
 • Modelimin e dokumenteve të çeljeve dhe regjistrimeve;
  Regjistrimin e arkëtimeve, pagesave dhe lidhjet me faturat e palikuiduara.

 • Mundesohet kalimi i të dhënave dhe transferimi i tyre në formate të ndryshme jashtë programit.
 • Krijohen modele importimi dhe eksportimi , Importohen dhe eksportohen llogaritë kontabël.

 • Marrëdhëniet me klientët dhe furnitoret janë nga pikat më të rëndësishme të aktivitetit të një ndërmarrje.
 • Kujdesi në trajtimin e tyre është edhe për sa i përket detyrimeve dhe pagesave të realizuara nga to, Informacionin që përdoret nga financa lidhur me analiza të mundshme të kostove te blerjes.

 • Gjenerimin automatik të raporteve të shitjes dhe blerjes (librat e shitjes, blerjes, etj);
 • Konfigurimin e kartelave të klientëve dhe furnitorëve.
 • Regjistrimin me lehtësi të ciklit të plotë të shitje/blerjes (kërkesë shitje/blerje, ofertë shitje/blerje, urdhër shitje/blerje) në një ambient të vetem.
 • Modelimin e dokumenteve të shitjes/blerjes dhe të mjediseve të regjistrimit të faturave.

 • Mundëson mbajtjen e inventarëve nga pikëpamja fizike dhe ndjekjen e tyre, nga momenti i blerjes (hyrja në magazinë, lëvizjet nga njëra magazinë në tjetrën) .
 • Pasqyron në çdo moment gjendjen e inventarit duke njoftuar mbi stoqet apo mungesat në inventar.
 • Mundëson procesin e rivlersimit të inventarit dhe shpërndarjen e shpenzimeve të blerjes mbi koston e artikujve.

 • Rezervimi përdoret për menaxhimin e gjendjeve të artikujve, duke mundësuar përputhjen e kërkesës dhe ofertës për artikujt me të cilët biznesi vepron.
 • Bllokon një sasie malli për të cilin gjendja aktuale është më e lartë sesa kërkesa në treg, për t’u përdorur në një moment të dytë.
 • Realizohet si për artikuj që janë gjendje në magazinë, ashtu edhe për artikuj që nuk janë gjendje por do të hynë në magazine në një moment të dytë.

 • Me modulin e raporteve merr në çdo kohë një pamje të plotë të aktivitetit, duke ndihmuar të merrësh vendimet
  e duhura.
 • Gjeneron në çdo kohë formate të gatshme raportesh financiare
  dhe menaxheriale.
 • Raportet pasqyrohen në formë tabelash dhe grafikësh, me tre lloje filtrash, dhe me madhësi të ndryshme.
  Janë të shpejtë në shfaqjen e informacionit dhe mund t’i eksportoni në formate të ndryshme si eksel, pdf etj.

 • Qendra të kostos ofron mundësinë e mbajtjes së kontabilitetit analitik duke ndihmuar ndërmarrjet për të marrë vendimet e duhura si.

 • Çeljen e qendrave të kostos në disa nivele.
  • Ndërtimin e skemave me qendra kostoje të gatshme për lehtësimin e shpërndarjes së llogarive.
  • Regjistrimin e lëvizjeve të shumave nga një qendër kostoje në një tjetër.
  • Zgjedhjen e mënyrës se si do të realizohet shpërndarja nëpër qendra kostoje:
  • Sipas llogarive kontabël
  • Sipas degëve administrative
  • Sipas departamenteve
  • Sipas nëndepartamenteve

 • Moduli i amortizimit shërben për administrimin e artikujve afatgjatë. Ky modul përmban:

  • Ambiente për çeljen e artikujve afatgjatë dhe cilësive të tyre:

  - llogaritë e amortizimit

  - metodat dhe normat përkatëse të amortizimit

  - grupimet për klasifikimin sipas karakteristikave të tyre

  • Ambiente për përcaktimin e standardeve dhe rregullave të amortizimit.
  • Ambiente për regjistrimin e amortizimit fillestar dhe llogaritjes së amortizimit të periudhës.
  • Raporte për pasqyrimin e vlerave të amortizimit të aktiveve afatgjata.

 • Moduli i burimeve njerëzore është një nga modulet më të plota dhe më fleksibël në program.

  • Gjeneron formatet zyrtare të raporteve të kërkuara nga organet tatimore.
  • Përshtatet me skemat e reja fiskale sa herë që ka ndryshime në legjislacion.
  • Përmban dritare fleksibël për regjistrimin e të dhënave të punonjësve, çeljen e departamenteve dhe lidhjen me secilin punonjës.
  • Lehtëson regjistrimin e listëpagesës mujore dhe llogaritjen automatike të secilit komponent të listëpagesës.
  • Kontabilizon automatikisht listëpagesën duke përcaktuar detyrimin ndaj sigurimeve shoqërore.

  • Moduli i prodhimit mundëson ndjekjen dhe kontrollin e prodhimit. Në këtë modul janë të integruara të gjitha ambientet e nevojshme për të menaxhuar dhe zhvilluar procesin e prodhimit. Ky modul përmban:
  • Ambiente për regjistrimin e burimeve, aktiviteteve dhe lëndëve të para të cilat do të marrin pjesë në prodhim;
  • Ambiente për planifikimin e prodhimit dhe konfigurimin e recepturave dhe fazave të prodhimit;
  • Ambient për ekzekutimit të prodhimit duke përcaktuar kostot për secilën fazë të tij;

  • Me Business Intelligence mund të ndërtosh raporte specifike nga më të thjeshtat në formë listash me të dhëna, deri te më të komplikuarat me shumë kolona dhe informacione.
  • Business Intelligence të ndihmon në grupimin e të dhënave duke vënë theksin në informacionin e dëshiruar nga përdoruesi.
   Formatet e raporteve në Business Intelligence janë shumë fleksibël dhe me filtra të personalizuara.

Ndërmarrje

Pa limit

Shërbimet e veçanta

Implementim & Integrim ( më shumë se 8 orë )

360 € + 25 € / Ora

Seancë pune Live e dedikuar

40 € / Ora

Shërbimet e veçanta

Kërko Ofertë

* Në Çmim nuk përfshihet TVSH